ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทางบริษัทขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เลือกใช้เครื่องตรวจข้อสอบของ Jupiter สำหรับการตรวจข้อสอบทั้งมหาวิทยาลัย เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของเรา